Főoldal » Hírek » Idős gondozottját károsította meg a nő – nem először - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került az a nő, aki idős gon­do­zott­já­nak 79 éves fele­sé­gé­től arany éksze­re­ket és 1.000 eurót lopott el tavaly decem­ber­ben Sopronban.

Az ügyész­sé­gi indít­vány sze­rint a nő a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, amit egy másik gon­do­zott­ja sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott 2 mil­lió forin­tos lopás miatt szab­tak ki vele szem­ben. Emel­lett a nővel szem­ben sik­kasz­tás miatt van folya­mat­ban továb­bi egy bün­te­tő­el­já­rás, mely­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás elren­de­lé­sé­re került sor. Ennek ered­mé­nye­ként a nő 1.800.000 forint meg­fi­ze­té­sét vál­lalt­ra az ügy sér­tett­je részére.

A nő a jelen­le­gi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rész­ben elis­mer­te. Tőle más éksze­re­ket is lefog­lal­tak, melyek ere­de­tét vizs­gál­ni kell.

Az ügyész­ség a kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek való­szí­nű­sé­gé­re és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re hivat­ko­zás­sal indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, melyet a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság egy hónap­ra elrendelt.

A vég­zés vég­le­ges­sé vált.