Főoldal » Archív » Idős házaspárt csapott be egy nő Nagyigmándon - Fotókkal

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 36 éves nővel szem­ben.

A 87 éves férfi és 80 éves fele­sé­ge Nagy­ig­mán­don egy csa­lá­di ház­ban élnek. Az elkö­ve­tő 2016. októ­ber 5. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban a házas­pár­nak három cso­mag pap­lan gar­ni­tú­rát aján­lott meg­vé­tel­re, valót­la­nul azt állít­va, hogy az gyógy­ha­tás­sal bír, ezért 600.000 forint­ba kerül. A sér­tet­tek bíz­tak a ter­mék ked­ve­ző élet­ta­ni hatá­sá­ban, ezért azt meg­vá­sá­rol­ták úgy, hogy a meg­ta­ka­rí­tott pén­zük­ből 600.000 forin­tot átad­tak a nőnek.

A nő azon­ban becsap­ta az idős sér­tet­te­ket, mivel a ter­mék gyógy­ha­tás­sal egy­ál­ta­lán nem ren­del­ke­zik, a pap­la­nok érté­ke csu­pán 28.575 forint.

Az elkö­ve­tőt a cse­lek­ményt köve­tő­en a rend­őr­ség elfog­ta, a kabát­já­ban meg­ta­lál­ta a sér­tet­tek pén­zét, így a kár meg­té­rült.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.