Főoldal » Archív » Idős házaspártól csalt ki pénzt - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy idős házas­pár­tól csalt ki pénzt.

A férfi 2018. szil­vesz­te­rén a dél­utá­ni órák­ban meg­szó­lí­tot­ta a laká­sa előtt tar­tóz­ko­dó 88 éves sér­tet­tet azzal, hogy cukor­be­teg és segít­ség­re lenne szük­sé­ge. Az idős ember laká­sá­ra hívta a fér­fit, aki a lakás­ban a sér­tett­nek és 85 éves fele­sé­gé­nek elő­ad­ta, hogy rosszul van, ezért egy pohár vizet és cuk­rot kért. Miköz­ben az idős házas­pár meg­kí­nál­ta a vád­lot­tat, a férfi anya­gi segít­sé­get is kért tőlük. Ekkor az idős hölgy elő­vett a pénz­tár­cá­já­ból két­ezer forin­tot, melyet át akart adni a vád­lott­nak, aki azon­ban ész­re­vet­te, hogy nagyobb cím­le­tű bank­je­gyek is van­nak a tár­cá­ban, igy abból kivett tíz­ezer forin­tot azzal az ígé­ret­tel, hogy azt más­nap vissza­ad­ja. Ezután a férfi eltá­vo­zott a lakásból.

Más­nap ismét meg­je­lent a lakás­ban a férfi, és közöl­te, hogy vissza­hoz­ta a köl­csön­kért össze­get, azon­ban azt állí­tot­ta, hogy csak 20.000,- Ft cím­le­tű kész­pénz­zel ren­del­ke­zik, ami a fele­sé­gé­nél van a kocsi­ban, ezért arra kérte az idős höl­gyet, hogy adjon neki 10.000,- Ft-ot, és majd ő fel­hoz­za a fele­sé­gé­nél lévő 20.000,- Ft-ot. Ekkor a hölgy átadott egy újabb 10.000,- Ft-os bank­je­gyet,  azon­ban a beszél­ge­tést hal­lot­ta a férje is, aki a lakás­ból távoz­ni szán­dé­ko­zó férfi kezé­ből kivet­te a pénzt, és közöl­te, hogy lemegy vele a gép­ko­csi­hoz és ren­de­zik az anyagiakat.

A gép­ko­csi­nál az idős úr szem­be­sült azzal, hogy a csaló hazu­dott nekik, ugyan­is az utcán őt nem várta senki, ekkor a sér­tett kihív­ta a rend­őr­sé­get, azon­ban a vád­lott elhagy­ta a helyszínt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.