Főoldal » Hírek » Idős ismerősét rabolta ki - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2021 novem­be­ré­ben Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban idős isme­rő­sé­től elra­bol­ta guru­lós bevásárlókocsiját. 

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – 2021. novem­ber 15-én este­fe­lé Kecs­ke­mé­ten, a Rákó­czi úton össze­ta­lál­ko­zott 84 éves isme­rő­sé­vel, aki guru­lós bevá­sár­ló­ko­csi­val a vas­út­ál­lo­más­ra tar­tott. Az elkö­ve­tő fel­aján­lot­ta az idős asszony­nak, hogy elkí­sé­ri, ezért közö­sen sétál­tak tovább.

A köze­li par­kon átha­lad­va a férfi hir­te­len ráütött a sér­tett jobb kezé­re, amellyel a guru­lós bevá­sár­ló­ko­csit húzta. Az ütés hatá­sá­ra idős áldo­za­ta elen­ged­te a bevá­sár­ló­ko­csi fogó­ját, mire a táma­dó azt magá­hoz ragad­ta és elsza­ladt. A bevá­sár­ló­ko­csi­ban 8.200 forint kész­pénz, sze­mé­lyes okmá­nyok, több szem­üveg, orvo­si ira­tok, ruha­ne­mű, lakás­kulcs, nap­tár és pék­sü­te­mény volt.

Nem soká­ig örül­he­tett azon­ban a zsák­má­nyá­nak, mivel a kecs­ke­mé­ti rend­őrök alig más­fél óra alatt elfog­ták a rablót.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bűn­cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.