Főoldal » Hírek » Idős, mozgásképtelen férfit fosztott ki egy többszörös visszaeső férfi - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, ron­gá­lás bűn­tet­te, vala­mint soro­zat­jel­leg­gel elkö­ve­tett lopá­sok miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2022 nya­rán, Kis­kun­ha­la­son kifosz­tott egy moz­gás­kép­te­len idős fér­fit, 7 másik sér­tet­tet pedig meglopott.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2022 júni­u­sá­ban átmá­szott a 76 éves sér­tett kis­kun­ha­la­si házá­nak kerí­té­sén, majd a ház bejá­ra­ti ajta­ján az üve­get betör­te és így a házba bement. A vád­lott ezután a lakást átku­tat­ta, ennek során bement abba a szo­bá­ba is, ahol a beteg­sé­gei miatt ágy­ban fekvő, moz­gás­kép­te­len idős sér­tett feküdt. Az elkö­ve­tő ész­lel­te a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát, ezt kihasz­nál­va nem­csak az egész házat, de még a sér­tett ágyát is átku­tat­ta eltu­laj­do­nít­ha­tó érté­kek után. A férfi végül a kony­há­ban meg­ta­lál­ta a sér­tett 55.000 Ft kész­pén­zét és azzal az ingat­lan­ból távozott.

A kifosz­tá­son túl a vád­lott 2022 nya­rán, Kis­kun­ha­la­son több lopást is elkö­ve­tett, 3 sér­tett­nek a bicik­li­jét lopta el, de zsák­má­nyolt elekt­ro­mos hang­szó­rót és cipőt is. A férfi két autót is fel­tört, az egyik­ből egy kulcs­cso­mót, a másik­ból mind­össze 300 forint apró­pénzt vitt el. Az apró­pénz meg­szer­zé­sé­hez a gép­jár­mű hátsó szél­vé­dő­jét egy beton­da­rab­bal törte be, ezzel az autó­ban 750.000 forint kárt oko­zott. Emi­att a lopá­son túl, ron­gá­lá­sért is felel­nie kell.

A vád­lot­tat lopá­sok elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már több­ször ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, emi­att jelen ügy­ben már külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­ként áll bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel, ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, lopás bűn­tet­té­vel és továb­bi 6 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy az elkö­ve­tő fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.