Főoldal » Archív » Idős rokonát kétszer is kirabolta - vádemelés

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy har­minc­hat éves bács­al­má­si fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel, egy hét lefor­gá­sa alatt két­szer is kira­bol­ta idős rokonát. 

A vád sze­rint az anya­gi gon­dok­kal küzdő férfi – az ügy vád­lott­ja - és a het­ven­hat éves sér­tett isme­rő­sök és távo­li roko­nok. A vád­lott tudta, hogy a mély­kú­ti ott­ho­ná­ban ren­de­zett körül­mé­nyek között, egye­dül élő férfi a kora és a beteg­sé­gei miatt nehe­zen mozog. 2019 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy autó­já­val vigye el Kis­szál­lás­ra. Útköz­ben a vád­lott a gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­já­ból ellop­ta idős roko­na lakás­kul­csa­it és for­gal­mi engedélyét.

2019. szep­tem­ber 27-én, este, a vád­lott a lopott kul­csok­kal hívat­la­nul beál­lí­tott roko­ná­hoz, ami­től az idős férfi meg­ré­mült. Az ijedt­ség, vala­mint a kora és álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett pénz­tár­cá­já­ból a rabló 50 ezer forin­tot kivett, miköz­ben áldo­za­tát egy öngyúj­tó­val azzal fenye­get­te meg, hogy rágyújt­ja a házát, ha bár­ki­től segít­sé­get kér. A vád­lott fenye­ge­té­se komoly félel­met kel­tett az idős fér­fi­ban, aki a tör­tén­tek­ről más­nak nem mert beszámolni.

Egy hét múlva, 2019. októ­ber 4-én, este, a vád­lott ismét meg­je­lent idős áldo­za­tá­nál, aki­hez ez alka­lom­mal a nyi­tott für­dő­szo­ba abla­kon keresz­tül mászott be. A rémült sér­tett hiába kia­bált, a rabló a háza fel­gyúj­tá­sá­val fenye­ge­tőz­ve ismét kivett a pénz­tár­cá­já­ból 50 ezer forin­tot és a bejá­ra­ti ajtón keresz­tül távo­zott. Menet köz­ben még magá­hoz vette a sér­tett kabát­ját és illat­sze­re­it, melye­ket később a nyo­mo­zók lefog­lal­tak nála. A rab­lás­sal szer­zett pénzt a férfi felélte.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség a rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.