Főoldal » Archív » Idős sértettet rabolt ki – letartóztatásba került

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 32 éves dré­gely­pa­lán­ki férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki 77 éves falu­be­li­jét rabol­ta ki. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2018. októ­ber 31-én, este becsön­ge­tett az ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dó, álta­la látás­ból ismert idős nőhöz. Mivel a sér­tett azt hitte, hogy az uno­ká­ja jött láto­ga­tó­ba hozzá, kulccsal a kezé­ben kiment, hogy a bejá­ra­ti kaput kinyis­sa. Ami­kor azon­ban kiért a ház­ból, hir­te­len elé ugrott a gya­nú­sí­tott, kést sze­ge­zett a nya­ká­hoz és élete kiol­tá­sá­val fenye­get­ve pénzt köve­telt tőle. A sér­tett meg­pró­bált az ingat­lan­ba beme­ne­kül­ni, de a táma­dó­ja meg­aka­dá­lyoz­ta őt abban, hogy bezár­ja előt­te az ajtót, azt benyom­ta, majd áldo­za­tát a föld­re lökte.

Ezután ismé­tel­ten meg­fe­nye­get­te őt, hogy ha nem ad neki pénzt, bán­tal­maz­ni fogja. A meg­ré­mült sér­tett a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra elő­vet­te pénz­tár­cá­ját és abból egy 1000 forin­tos bank­je­gyet adott át a gya­nú­sí­tott­nak, aki azon­ban ezzel nem elé­ge­dett meg, hanem meg­pró­bál­ta kitép­ni a sér­tett kezé­ből a pénz­tár­cá­ját. Mivel ezt a sér­tett nem enged­te, dula­kod­ni kezd­tek, mely során a gya­nú­sí­tott­nak a pénz­tár­cát végül sike­rült elven­nie, azon­ban a kést kiej­tet­te a kezéből.

Ami­kor ezt az idős nő ész­lel­te, a mobil­te­le­fon­já­ért nyúlt, hogy segít­sé­get hív­jon. A férfi ekkor egy szek­rény­nek lökte őt, elvet­te tőle a tele­fon­ját, azt föld­höz vágta, majd a kését hát­ra­hagy­va a pénz­tár­cá­val elfu­tott. A sér­tett érte­sí­tet­te a roko­na­it, majd az álta­la szol­gál­ta­tott infor­má­ci­ók alap­ján a tet­test a rend­őr­ség két órán belül elfog­ta és őri­zet­be vette.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a bűn­is­mét­lés és a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel egy hónap­ra elren­del­te a bün­te­tett elő­éle­tű férfi letartóztatását.