Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Idős sértettet raboltak ki Nógrádban

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik egy 74 éves sér­tet­tet rabol­tak ki éjjel, otthonában. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tők 2018. május 30-án éjjel azért men­tek Hugyag­ra, hogy ott egy koráb­ban kisze­melt házba betör­je­nek, és onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el.

Autó­val érkez­tek a tele­pü­lés­re, a ház­tól nem messze par­kol­tak le, majd gya­lo­go­san köze­lí­tet­ték meg a sér­tett ingat­la­nát. Ami­kor a ház­hoz értek, az idős nő még ébren volt, a lámpa is égett nála, amit a vád­lot­tak is lát­tak. Mikor az épü­let elsö­té­tült, az egyik férfi a kapu­ról a lán­cot levág­ta, majd tár­sá­val együtt bement az udvar­ra, és a ház ajta­ját benyom­va mind­ket­ten bemen­tek az épü­let­be. Har­ma­dik tár­suk kint maradt és figyelt.

A ház­ban az egyik vád­lott az ágy­ban fekvő, épp­hogy elal­vó sér­tett­hez ment, nya­kát meg­ra­gad­ta, szá­ját befog­ta, a fejé­re elő­ször egy pár­nát, majd pedig egy plé­det szo­rí­tott azért, hogy a sér­tett sem fel­kel­ni, sem pedig segít­sé­gért kia­bál­ni ne tud­jon. Ez alatt a másik elkö­ve­tő a lakás­ban érté­kek után kuta­tott, majd a meg­ta­lált kész­pénzt, éksze­re­ket és egy mobil­te­le­font maguk­hoz vet­ték, és futva távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett­nek oko­zott közel 500 000 forin­tos kár nem térült meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mind­há­rom vád­lott­ra vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek gya­kor­lás­tól való eltil­tást, továb­bá a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sét és a több mint 5 mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta vádiratában.

Az ügy­ben két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.