Főoldal » Archív » Időskorú sértetteket lopott meg az álszerelő - előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a 32 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy tele­ví­zi­ós műszor­szol­gál­ta­tó cég mun­ka­tár­sá­nak adta ki magát, majd az így meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­től lopott értékeket. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi 2015 szep­tem­be­ré­től idős­ko­rú - 70 év felet­ti - sze­mé­lye­ket tévesz­tett meg azzal, hogy az egyik magyar­or­szá­gi tele­ví­zi­ós műsor­szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zott­já­nak adta ki magát, majd sze­re­lé­si mun­ká­ra hivat­koz­va jutott be a sér­tet­tek laká­sá­ba, ahon­nan ezután a sér­tet­tek figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va kész­pénzt és éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el.

A gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 30 rend­be­li lopás bűn­tet­té­nek, illet­ve vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indítványozta.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja mel­lett a férfi ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se szük­sé­ges és indokolt.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek kér­dé­sé­ben a mai napon hoz döntést.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.