Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Illegális határátlépők tolták ki a sárból az embercsempész autóját– letartóztatásban egy román férfi- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki a múlt pén­te­ken 15 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba csem­pé­szé­sé­ben álla­po­dott meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi múlt pén­te­ken este - eddig isme­ret­len meg­bí­zó­i­val tör­tént meg­ál­la­po­dás szerint- az előre meg­be­szélt fény­jel­zés hasz­ná­la­tát köve­tő­en fel­vett Doma­szék kül­te­rü­le­tén az autó­já­ba 15, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt. A gép­ko­csi­ba beszál­ló uta­sok rövid­del azt meg­elő­ző­en ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar állam­ha­tárt és az ország­ba való belé­pés­hez illet­ve bent tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a gya­nú­sí­tott fény­jel­zé­sé­ig a mezőn buj­kál­tak. A gya­nú­sí­tott a meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en Auszt­ri­á­ba indult uta­sa­i­val, de a gép­ko­csi a sár­ban elakadt, ezért 14 ille­gá­lis határ­át­lé­pő kiszállt, míg a 15. tár­suk­ra vélet­le­nül rácsuk­ták a cso­mag­tar­tó ajta­ját. Miu­tán a sár­ból a gép­ko­csit kitol­ták, ész­lel­ték a Készen­lé­ti Rend­őr­ség felé­jük tartó jár­őre­it és elsza­lad­tak, míg a gya­nú­sí­tott a cso­mag­tar­tó­ban ragadt ember­rel meg­pró­bált elhajtani.

A jár­őrök az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket hőka­me­ra segít­sé­gé­vel elfog­ták és elő­ál­lí­tot­ták, míg a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit is sike­rült rövid idő múlva fel­tar­tóz­tat­ni, a gya­nú­sí­tot­tat őri­zet­be venni.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva 1 hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se végleges.