Főoldal » Hírek » Illegális pénzváltók ellen emeltek vádat - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt vádat emelt 4 fér­fi­val szem­ben, akik Baja köz­pont­já­ban éve­ken át úgy végez­tek pénz­vál­tá­si tevé­keny­sé­get, hogy ahhoz a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lyé­vel nem rendelkeztek.

A vád­irat sze­rint a négy hely­bé­li férfi évek óta Baja köz­pont­já­ban a nyílt utcán, egy áru­ház előtt végez­tek valu­ta­vál­tást. Tevé­keny­sé­gük  köz­is­mert volt a város­ban, több ügy­fe­lük is hal­lo­más­ból szer­zett tudo­mást az ille­gá­lis pénz­vál­tá­si lehe­tő­ség­ről és annak helyé­ről. Az elkö­ve­tők valu­ta­kész­le­té­ben az euró és a forint mel­lett a szerb dinár és a bos­nyák márka is meg­ta­lál­ha­tó volt. A négy vád­lott 2021. decem­ber 8. és 2022. már­ci­us 8. nap­jai között össze­sen 23 sze­mély­nek végez­tek valu­ta­vál­tást, közü­lük töb­ben is vissza­té­rő ügy­fe­le­ik vol­tak. Volt olyan sze­mély, aki elmon­dá­sa sze­rint az elmúlt 3 évben 30 alka­lom­mal is járt a vádlottaknál.

A fér­fi­ak a valu­ta­vál­tást magán­sze­mély­ként rend­sze­re­sen és nye­re­ség­szer­zés érde­ké­ben foly­tat­ták, ezzel azon­ban meg­szeg­ték a hitel­in­té­ze­tek­ről és a pénz­ügyi vál­lal­ko­zá­sok­ról szóló tör­vény elő­írá­sa­it, amely­nek értel­mé­ben a pénz­vál­tá­si tevé­keny­sé­get, mint kiegé­szí­tő pénz­ügyi szol­gál­ta­tást csak a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lyé­vel ren­del­ke­ző jogi sze­mély végez­he­ti, az magán­sze­mé­lyek által nem végez­he­tő tevékenység.

Az ügyész­ség a négy fér­fit jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­té­vel vádol­ja és három vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés, míg a bün­te­tett elő­éle­tű tár­suk­kal szem­ben pénz­bün­te­tés mel­lett köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát is indítványozza.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.