Főoldal » Archív » Illegálisan készített szeszesital okozta két ember halálát Szerepen

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki­nek egy bérelt tanyán elő­ál­lí­tott, metil-alkoholt tar­tal­ma­zó sze­szes­ita­lá­tól töb­ben mér­ge­zést szen­ved­tek, két sér­tett pedig éle­tét vesztette.

 A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2017. évben mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, 2017. augusz­tu­sá­ban kibé­relt egy Deb­re­cen köze­li tanyát, ahol ille­gá­li­san szeszesital-előállításba kezdett.

Isme­ret­len sze­mé­lyek­től 2-3 heti rend­sze­re­ség­gel vásá­rolt ellen­őri­zet­len minő­sé­gű és össze­té­te­lű metil-alkoholt is tar­tal­ma­zó szeszt 20 l-es kisze­re­lés­ben. Ere­de­ti üres sze­szes­ita­los palac­ko­kat hal­mo­zott fel, aro­má­kat, ada­lék­anya­go­kat, szí­ne­zé­ke­ket szer­zett be és 150 l-es hor­dó­ba vegyí­tet­te azo­kat az alkohollal.

A vád­lott a keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban kap­ha­tó, az álta­la fel­hasz­nált üve­gek tar­tal­má­hoz meg­té­vesz­té­sig hason­ló színű, íze­sí­té­sű sze­szes­italt állí­tott elő, a palac­ko­kat hamis cím­ké­vel, zár­jeggyel látta el és a kupak lezá­rá­sá­ra alkal­mas esz­köz­zel is rendelkezett.

A deb­re­ce­ni férfi 2017. augusz­tus és decem­ber hónap köze­pe közöt­ti idő­szak­ban mint­egy 500 liter hamis szeszt készí­tett érté­ke­sí­té­si céllal.

A vád­lott a fenti idő­szak­ban rend­sze­re­sen adott el a hamis sze­szes­ital­ból egy isme­rő­sé­nek, aki tovább érté­ke­sí­tet­te azt, így több üveg került Sze­rep községbe.

A sér­tet­tek a metil-alkoholt is tar­tal­ma­zó, ille­gá­li­san elő­ál­lí­tott sze­szes­italt 2017. decem­ber 16-án és 17-én vásá­rol­ták meg, abból maguk, csa­lád­tag­ja­ik és isme­rő­se­ik 2017. decem­ber 18-án fogyasz­tot­tak külön­bö­ző mennyiségeket.

A metil-alkohol mér­ge­ző hatá­sa más­nap, decem­ber 19-én jelent­ke­zett, három sér­tett súlyos mér­ge­zést szen­ve­dett, éle­tü­ket a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. Négy – köz­tük két kis­ko­rú – sér­tett­nél a mér­ge­zés enyhe lefo­lyá­sú volt, azon­ban két sér­tett­nél a szer­ve­ze­tük­be került metil-alkohol agyi oxi­gén­hi­á­nyos álla­po­tot idé­zett elő, ami a halá­luk­hoz vezetett.

A vád­lott sze­szes­ital elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges vég­zett­ség­gel, szak­tu­dás­sal nem ren­del­ke­zett, emel­lett nagy­fo­kú gon­dat­lan­sá­ga veze­tett a mér­ge­zés­hez és okoz­ta két sér­tett halálát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.