Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Illegálisan tartott lőfegyvereket, lőszereket és gyógyszereket egy debreceni férfi – videóval és fotókkal- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nél egy piaci ellen­őr­zés során ille­gá­li­san tar­tott ter­mé­ke­ket találtak.

2019. novem­ber 5-én dél­előtt a deb­re­ce­ni rend­őrök ellen­őr­zést tar­tot­tak egy deb­re­ce­ni hasz­nált­cikk pia­con. A vád­lott áru­sí­tó helyé­nél meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak több mint ötszáz töl­tényt, kilenc fegy­vert és közel ezer darab gyógy­szert. Ezt köve­tő­en a rend­őrök a férfi lakó­he­lyén kuta­tást tar­tot­tak, ahol továb­bi lég­fegy­ve­re­ket és lég­pisz­to­lyo­kat fog­lal­tak le.

A 71 éves vád­lott a lég­pus­ká­kat és lég­pisz­to­lyo­kat az ország más hasz­nált­cikk pia­ca­in azért vásá­rol­ta, hogy azo­kat tovább­ér­té­ke­sít­se. A lefog­lalt 31 lég­fegy­ver az irány­adó jog­sza­bá­lyok alap­ján lőfegy­ver­nek, a közel 160 db töl­tény pedig lőszer­nek minő­sül, ezek tar­tá­sá­hoz enge­dély szük­sé­ges, ami­vel a vád­lott nem ren­del­ke­zett. A fér­fi­tól lefog­lalt továb­bi, közel 260 töl­tény tar­tá­sa sza­bály­sér­tés­nek minő­sül, ezért elle­ne sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A külön­bö­ző pia­co­kon vásá­rolt tab­let­ták Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san vol­tak for­ga­lom­ban, mennyi­sé­gük meg­ha­lad­ja a vád­lott sze­mé­lyes szük­ség­le­te­it, ezért tar­tá­suk bűn­cse­lek­ményt való­sít meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, amely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá ren­del­je el a lefog­lalt lőfegy­ve­rek, lősze­rek és gyógy­sze­rek elkobzását.

A nyo­mo­zó ható­ság által az áru­sí­tó helyen készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek és videó ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.