Főoldal » Hírek » Indiai embercsempész letartóztatását indítványozta a főügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze a hét­vé­gén letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a múlt csü­tör­tö­kön értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen a megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. júli­us 14-én, a reg­ge­li órák­ban isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra, olasz honos­sá­gú gép­jár­mű­vé­vel Szer­bi­á­ba haj­tott, ahol egy szál­lo­dá­ban fel­vett két sze­mélyt, akik Olasz­or­szág­ba sze­ret­tek volna eljut­ni. A határ köze­lé­ben fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy rej­tőz­ze­nek el a cso­mag­tar­tó­ban, majd ezután beje­lent­ke­zett a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág területére.

A szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr a jármű ellen­őr­zé­se­kor a két - magu­kat indi­ai állam­pol­gár­nak valló, a Magyar­or­szág­ra belé­pés jog­sza­bá­lyi fel­té­te­le­i­vel azon­ban nem ren­del­ke­ző és sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat hitet érdem­lő­en iga­zol­ni sem tudó - határ­sér­tőt megtalálta.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a hét­vé­gén tar­tott ügy­le­ti ülé­sén a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Vég­zé­sét a főügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be.