Főoldal » Hírek » Indítvány a Deák téri kettős emberölés gyanúsítottja és társa letartóztatásának meghosszabbítására – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi részt vett abban a tavaly máju­si, Deák téri vere­ke­dés­ben, amely­ben a gyanú sze­rint az egyi­kük két sze­mélyt halál­ra késelt. A nyo­mo­zó ható­ság a ter­hel­te­ket a közel­múlt­ban újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel is meggyanúsította.

Az ügy­ben a koráb­bi meg­ala­po­zott gyanú tovább­ra is vál­to­zat­la­nul fenn­áll; esze­rint 2020. május 22-én, haj­na­li fél négy körül a V. kerü­let, Deák Ferenc téren két, fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság össze­ve­re­ke­dett. Egy, akkor 18 éves férfi, a nála lévő kés­sel két sér­tet­tet meg­szúrt, akik a föld­re estek. Az egyik föl­dön fekvő sér­tet­tet ekkor a 19 éves társa több­ször meg­rúg­ta, miköz­ben egy har­ma­dik tár­suk, egy szin­tén 19 éves férfi mind­vé­gig támo­ga­tó­lag volt jelen. A két meg­szúrt fia­tal a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügy­ben a közel­múlt­ban újabb bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak köz­lé­sé­re került sor. Esze­rint a fenti cse­lek­mény előtt pár órá­val, a gya­nú­sí­tot­tak a Deák téren, a gör­desz­ka pálya mel­let­ti padok­nál tar­tóz­kod­tak, ami­kor egyik tár­suk elvett egy padon alvó férfi mel­lől egy hang­fa­lat. A gya­nú­sí­tot­ti és sér­tet­ti tár­sa­ság között emi­att szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki, amely­nek során az ölési cse­lek­mény­nél is kést hasz­ná­ló 18 éves gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te és kés­sel com­bon szúrta.

A hang­fal elrab­lá­sa és az azzal össze­füg­gő bán­tal­ma­zás miatt a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a két letar­tóz­ta­tott fér­fit, és a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló har­ma­dik tár­su­kat fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt, az elkö­ve­tés­kor 18 éves fér­fit pedig súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is gya­nú­sí­tott­ként vonta felelősségre.

A 2020. május 24.  óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség - a leg­utóbb 2021. feb­ru­ár 24. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tott - letar­tóz­ta­tás továb­bi meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ugyan­is tovább­ra is kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel lehet kizár­ni a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint az eset­le­ges újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek veszélyét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ezért indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal, 2021. május 24. nap­já­ig tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés meg­hosszab­bí­tá­sa tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-ket-ferfit-egy-verekedes-soran-az-v-0