Főoldal » Archív » Indítvány Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

Az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Burány Sán­dor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak a fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt. 

Az ügy­ben fel­me­rült meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Ren­dé­sze­ti Szer­vek Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Főosz­tá­lya 2018. janu­ár 19-én 20 órá­tól 2018. janu­ár 20-án 4 óra 30 per­cig foko­zott köz­le­ke­dé­si ellen­őr­zést tar­tott a Buda­pest IX. kerü­let Határ úton. Ennek során 2018. janu­ár 19-én 22 óra 13 perc­kor ellen­őriz­ték Burány Sán­dor által veze­tett gépjárművet.

Az ellen­őr­zés­kor Burány Sán­dor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő elis­mer­te, hogy a gép­jár­mű­ve­ze­tés meg­kez­dé­se előtt alko­holt fogyasz­tott. A vele szem­ben alkal­ma­zott lég­al­ko­hol mérő esz­köz kimu­tat­ta, hogy szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt, enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt vezet­te a gépjárművet.

Burány Sán­dor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő cse­lek­mé­nye ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge meg­ala­po­zott gya­nú­ja meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ezért gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő kihall­ga­tá­sa indokolt.

Men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehe­tő­ség Burány Sán­dor gya­nú­sí­tot­ti kihallgatására.