Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Indítvány Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

A vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Hiszé­keny Dezső ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak a fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben fel­me­rült meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy vál­lal­ko­zó meg­tud­ta, hogy Buda­pest XIII. kerü­le­té­ben van egy olyan üzlet­he­lyi­ség, amely­nek a bér­le­ti jogát az önkor­mány­zat eddig nyil­vá­no­san nem hir­det­te meg, az jelen­leg hasz­ná­la­ton kívül van.

2013 janu­ár­já­ban Hiszé­keny Dezső akko­ri alpol­gár­mes­ter – aki­nek a műkö­dé­si köré­be tar­to­zott a kerü­let üzlet­he­lyi­sé­ge­i­nek, laká­sa­i­nak keze­lé­se – köz­ve­tí­tő útján jog­ta­la­nul 5 mil­lió forin­tot kért a saját részé­re azért, hogy az önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő üzlet­he­lyi­ség bér­le­ti jogát a bér­le­mény üzle­ti hasz­no­sí­tá­sát ter­ve­ző sze­mély­nek jut­tas­sa. A jog­ta­lan vagyo­ni előny átadá­sá­ra végül nem került sor.

Hiszé­keny Dezső ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő cse­lek­mé­nye veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Buda­pest, 2014. júli­us 10.

Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály