Főoldal » Archív » INDÍTVÁNY KÁLLÓ GERGELY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRE

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként – indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Kálló Ger­gely ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint az Euró­pa Par­la­men­ti válasz­tá­sok előtt, 2019. május 24-én Kálló Ger­gely három tár­sá­val a Buda­pest köz­te­rü­le­te­in tizen­nyolc darab hir­de­tő­osz­lop­ra, vala­mint nyolc hir­de­tő­táb­lá­ra kihe­lye­zett válasz­tá­si pla­ká­to­kat fes­ték­szó­ró spray-vel meg­ron­gál­ta, amellyel 284.480 forint kárt okozott.

A nyo­mo­zás a BRFK XI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga előtt indult, amely­nek során 2019. októ­ber 21-én  Kálló Ger­gelyt kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Kálló Ger­gelyt a 2020. feb­ru­ár 16-án tar­tott idő­kö­zi válasz­tá­son ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vé válasz­tot­ták, ezért a nyo­mo­zást a rend­őr­ség a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó ügyész­ség­hez tette át.

A bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra Kálló Ger­gely ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.