Főoldal » Archív » Indítványt tett a fellebbviteli főügyészség a "BKV-ügyben"

A hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ún. BKV-ügyben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a mai napon a bíró­sá­gi ira­tok­kal együtt továb­bí­tot­ta indít­vá­nyát a fel­leb­be­zé­sek elbí­rá­lá­sa érde­ké­ben a Sze­ge­di Ítélőtáblához.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a BKV Zrt. két koráb­bi vezér­igaz­ga­tó­ja, vala­mint más felső veze­tői pozí­ci­ó­ban volt sze­mé­lyek ter­hé­re a bűnös­ség szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa és a kisza­bott fő- és mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, míg a fővá­ros volt főpolgármester-helyettesével vala­mint a Főpol­gár­mes­te­ri Iroda Kor­mány­za­ti Koor­di­ná­ci­ós Köz­pont­já­nak volt veze­tő­jé­vel, a BKV Zrt. volt saj­tó­re­fe­ren­sé­vel és három tár­suk­kal szem­ben a tény­ál­lás meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt az első­fo­kú íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­sét és az első­fo­kú bíró­ság új eljá­rás­ra uta­sí­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség egyet­len ter­helt ese­té­ben sem ítéli alaposnak.