Főoldal » Archív » Indokolatlan agresszió egy tiszaújvárosi sörözőben- vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két közép­ko­rú fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2020. janu­ár 18-án, este egy tisza­új­vá­ro­si sörö­ző­ben ita­lo­zott. Egyi­kük ittas álla­pot­ban a kiszol­gá­ló pult előtt, min­den ok nél­kül bele­kö­tött egy köze­lé­ben álló fér­fi­ba, és egy­szer fejen ütöt­te. Ezt látva a másik vád­lott is bekap­cso­ló­dott az ese­mé­nyek­be, erő­tel­je­sen meg­ra­gad­ta a társa által bán­tal­ma­zott férfi felső ruhá­za­tát, és elkezd­te kirán­gat­ni a helyi­ség­ből a bejá­ra­ti ajtó irá­nyá­ba, azon­ban ezt a férfi védel­mé­ben fel­lé­pő ven­dé­gek meg­aka­dá­lyoz­ták. Ekkor a vád­lot­tak dula­kod­ni kezd­tek a cse­lek­mé­nyü­ket aka­dá­lyoz­ni igyek­vő sze­mé­lyek­kel is, de eköz­ben ere­de­ti ter­vü­ket sem adták fel, folya­ma­to­san pró­bál­ták meg­üt­ni az álta­luk koráb­ban bán­tal­ma­zott sze­mélyt is. Végül a vád­lot­tak belát­ták, hogy a túl­erő­vel szem­ben nincs esé­lyük, és távoz­tak a sörözőből.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben sem a meg­tá­ma­dott férfi, sem a védel­mé­ben fel­lé­pő sze­mé­lyek nem szen­ved­tek sérülést.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és a fel­füg­gesz­tés ide­jé­re párt­fo­gó fel­ügye­let intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.