Főoldal » Archív » Ingyen nyaraltak és még a konnektort is elvitték

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 33 éves német fér­fi­val szem­ben, aki 2017 tava­szán és nya­rán Duna-parti és bala­to­ni üdü­lő­he­lye­ken szállt meg, azon­ban a szál­lás díját nem fizet­te ki, vala­mint két tár­sá­val együtt az üdü­lők­ből kisebb érté­kű hasz­ná­la­ti tár­gya­kat is elvittek.

A német férfi 2017 máju­sá­ban érke­zett Duna­pa­taj­ra, ahol rövid időn belül meg­is­mer­ke­dett egy 21 éves magyar lánnyal, aki­vel pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A férfi fel­aján­lot­ta a lány­nak, és a 20 éves barát­nő­jé­nek, hogy elvi­szi őket nya­ral­ni a Duna-partra, illet­ve a Bala­ton­ra, és min­den költ­sé­get ő áll.

A három elkö­ve­tő 2017. május végé­től júli­us köze­pé­ig alkal­man­ként több napot töl­tött külön­bö­ző duna­pa­ta­ji, alsó­ör­si, sió­fo­ki kem­pin­gek­ben és pan­zi­ók­ban, azon­ban a férfi a szál­lás­dí­jat sosem fizet­te ki, az nem is állt szán­dé­ká­ban. Távo­zás­kor az elkö­ve­tők több eset­ben a szál­lás egyes beren­de­zé­si tár­gya­it – így tála­kat, ruhá­kat, lepe­dő­ket, vázá­kat, hősu­gár­zót, mik­ro­hul­lá­mú sütőt –, egy eset­ben pedig még a fali kap­cso­lót és a kon­nek­tort is maguk­kal vitték.

A férfi ezen idő­szak­ban rend­sze­re­sen kért pénzt szó­ra­ko­zó­he­lye­ken alkal­mi isme­rő­se­i­től arra hivat­ko­zás­sal, hogy a pénz­tár­cá­ját elvesz­tet­te, azon­ban a köl­csönt nem állt szán­dé­ká­ban vissza­ad­ni. Egy eset­ben isme­rő­se hor­gász­fel­sze­re­lé­sét vitte el, majd adta el néhány ezer forin­tért, vala­mint elő­for­dult, hogy egy áru­ház­ból bevá­sár­ló­ko­sa­rat lopott.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben a járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó, míg tár­sa­i­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.