Főoldal » Hírek » Interneten árulta a nem létező tárgyait - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki inter­ne­ten hir­de­tett olyan ter­mé­ke­ket, ame­lyek­kel tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett.

A férfi 2019 ősze és 2020 augusz­tu­sa között mun­ka­vi­szonnyal, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fog pénz­re szert tenni.

2019 őszén az egyik közös­sé­gi olda­lon lét­re­ho­zott egy Fashi­on and Style nevű cso­por­tot, ahol külön­bö­ző ruha­ne­mű­ket, búto­ro­kat, baba­ko­csi­kat és éksze­re­ket hir­de­tett eladás­ra úgy, hogy azok a bir­to­ká­ban és tulaj­do­ná­ban soha­sem vol­tak. A vád­lott ezen tár­gyak­ról az inter­ne­ten kere­sett képe­ket, majd azo­kat a cso­port­ba fel­töl­töt­te azt állít­va, hogy a képek az álta­la elad­ni kívánt ter­mé­kek­ről készül­tek.

A férfi által fel­adott hir­de­té­sek­re a sér­tet­tek jelent­kez­tek, majd a vád­lot­tal tör­tént egyez­te­tést köve­tő­en részé­re a vétel­árat átutal­ták.

A hir­de­tő azon­ban a ter­mé­ke­ket nem küld­te meg a sér­tet­tek­nek tekin­tet­tel arra, hogy azok­kal nem is ren­del­ke­zett. A férfi az átutalt pénzt saját meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta.

A férfi 2019 októ­be­re és 2020 máju­sa között 27 sze­mélyt tévesz­tett meg, akik­nek össze­sen közel 900.000,-Ft kárt oko­zott.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye 27 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.