Főoldal » Hírek » Internetes csaló ellen emelt vádat az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hamis hir­de­té­sek­kel ország­szer­te káro­sí­tott meg embereket.

A vád­irat sze­rint az egyéb­ként kecs­ke­mé­ti lakos elkö­ve­tő 2018 év végén elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes csa­lá­sok­ból sze­rez jöve­del­met. Ennek érde­ké­ben 2019 janu­ár­ja és 2020 ápri­li­sa közöt­ti idő­ben olyan elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket hir­de­tett meg eladás­ra a leg­is­mer­tebb inter­ne­tes piac­tér olda­lán, ame­lyek­kel nem rendelkezett.

A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző vevők­től elő­leg illet­ve a tel­jes vétel­ár átuta­lá­sát kérte, majd az össze­gek meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en részük­re a ter­mé­ke­ket nem pos­táz­ta, és elér­he­tet­len­né vált.

A vala­mi­vel több, mint egy­éves műkö­dé­se alatt az elkö­ve­tő ország­szer­te hat­van­egy embert ejtett téve­dés­be az álhir­de­té­sek­kel. Ezen idő­szak alatt össze­sen több mint két­mil­lió forint bevé­tel­re tett szert.

A férfi ellen a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség hat­van­egy rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat.