Főoldal » Hírek » Internetes csaló fiatalok ellen emeltek vádat - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint a még fia­tal­ko­rú nő és húszas évei ele­jén járó férfi társa 2020 év ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy csa­lá­sok útján sze­rez­nek pénzt. Első lépés­ként a nő nevé­re nyi­tot­tak egy bank­szám­lát. Ezt köve­tő­en egy közös­sé­gi média­fe­lü­le­ten üze­me­lő inter­ne­tes piac­té­ren, több név alatt kezd­tek árul­ni zömé­ben kisebb érté­kű ruha­ne­mű­ket és kiegészítőket.

Kerül­ték a sze­mé­lyes kap­cso­la­tot, a leen­dő vevők­kel csak cse­ve­gő­al­kal­ma­zá­son érintkeztek.

Miu­tán azon­ban a vevők átutal­ták a ter­mé­kek vétel­árát, az elkö­ve­tők nem küld­tek nekik sem­mit. A pénzt viszont bank­kár­tyá­val fel­vet­ték és felélték.

 

A nő és a férfi kap­cso­la­ta meg­sza­kadt, de a férfi 2021 janu­ár­já­tól is foly­tat­ta a tevé­keny­sé­get egye­dül egé­szen 2021 júniusáig.

 

A rész­ben Pest megyei sér­tet­tek­nek összes­sé­gé­ben így mint­egy 400.000,- Ft kárt okoztak.

 

Az ügy­ben az elkö­ve­tők ellen a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség – az álta­luk meg­té­vesz­tett sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­be­li – üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat.