Főoldal » Archív » Internetről rendelt kábítószerrel kereskedő vádlottak büntetésének súlyosítását indítványozza az ügyészség

A  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Szol­no­ki Törvényszéken.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék  a  kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolt kun­ma­da­ra­si fér­fit hét év, kar­ca­gi tár­sát nyolc év tíz hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a har­ma­dik, kábí­tó­szert fogyasz­tó  tár­suk­kal szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­ta­kat hatá­ro­zott időre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra is köte­lez­te őket.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint az elkö­ve­tők egyi­ke az inter­ne­ten keresz­tül rész­ben a saját fogyasz­tá­sa, rész­ben pedig a mások részé­re tör­té­nő átadás cél­já­ból ren­delt kábí­tó­szert, társa pedig az így szer­zett anyag­ból her­bált készí­tett és a kör­nye­ze­té­ben azt több sze­mély részé­re érté­ke­sí­tet­te. Emel­lett a ter­hel­tek – rész­ben a har­ma­dik tár­suk­kal együtt – fogyasz­tot­ták is a kábítószert.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség mind­há­rom vád­lott kap­csán a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt, melyet a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt első fokon elítélt vád­lot­tak és egyi­kük védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbezett.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.