Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Intézetből szökött lányokat futtattak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓKKAL

A Somogy Megyei Főügyész­ség több tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves nővel és 43 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik a hoz­zá­juk szö­kött, kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű lányo­kat pros­ti­tú­ci­ó­ra bír­ták rá, majd a bevé­tel­ből tar­tot­ták el magukat.

A vád­irat sze­rint egy 2000-ben szü­le­tett hányat­ta­tott sorsú lány inter­ne­ten ismer­ke­dett meg az asszony fiá­val, aki­vel pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett és rend­sze­re­sen kiszö­kött hoz­zá­juk az inté­zet­ből. A biz­ton­sá­gos ott­hon­ra vágyó sér­tet­tet a meg­vá­dolt nő 2017 decem­be­ré­ben hiva­ta­lo­san is csa­lád­já­ba fogad­ta és a kis­ko­rú gyám­ja lett. A sér­tett ekkor köl­tö­zött be a vád­lot­tak elha­nya­golt, fél­kom­for­tos három helyi­ség­ből álló házá­ba, ahová nem volt beve­zet­ve a folyó­víz, így a tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­sé­gek is kor­lá­to­zot­tak voltak.

2018 tava­szán a vád­lot­tak fel­ve­tet­ték, hogy a sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­val járul­jon hozzá eltar­tá­sá­hoz és a csa­lá­di kiadá­sok­hoz, ezért a kiszol­gál­ta­tott fia­tal lányt napon­ta kivit­ték a 61-es főút Inke és Vése közöt­ti sza­ka­szá­ra és rábír­ták arra, hogy az út mel­lett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­son az autó­sok­nak. A nő – aki szin­tén dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként – óvszer­rel is ellát­ta a fia­tal lányt, továb­bá tele­fo­non is szer­ve­zett talál­ko­zó­kat jel­lem­ző­en kül­föl­di fér­fi­ak­kal, akik a sér­tet­tet pan­zi­ók­ba vit­ték. A sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­két (ami alkal­man­ként 10.000-25.000 forint volt) a sér­tett min­dig átad­ta a vádlottaknak.

A vád­lot­tak 2019 nya­rá­tól, majd 2019 decem­be­ré­től még két, ugyan­csak nehéz sorsú, inté­zet­ből szö­kött kis­ko­rú lányt fogad­tak be ott­ho­nuk­ba, aki­ket – kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tük­kel vissza­él­ve - szin­tén sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra vet­tek rá. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség ellen­ér­té­két a vád­lot­tak ezek­től a lányok­tól is beszed­ték és meg­él­he­té­sük­re, vala­mint arany éksze­rek vásár­lá­sá­ra for­dí­tot­ták. A nyo­mo­zás­kor a nagy­atá­di rend­őrök jár­tak el.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye ember­ke­res­ke­del­met való­sí­tott meg, mivel a lét­fenn­tar­tá­su­kat biz­to­sí­tó csa­lá­di hát­tér­rel nem ren­del­ke­ző, a vád­lot­tak­kal füg­gő­sé­gi viszony­ban lévő kis­ko­rú­a­kat vet­tek rá pros­ti­tú­ci­ó­ra füg­get­le­nül attól, hogy azt önként vál­lal­ták. A válasz­tá­si lehe­tő­ség­gel nem ren­del­ke­ző, kiszol­gál­ta­tott kis­ko­rú­ak érvé­nyes bele­egye­zést ehhez nem adhatnak.

Ilyen jel­le­gű ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt jelen­leg is több ügy van folya­mat­ban a Somogy Megyei Főügyészségen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a vádat a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re nyúj­tot­ta be. A kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni a tör­vény, ezért a főügyész­ég vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­té­re 10-10 évi fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szemben.