Főoldal » Hírek » Intézeti elhelyezés hamis ígéretével csalt ki 1 millió forintot - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő isme­rő­sé­től egy hét lefor­gá­sa alatt azzal a hamis ígé­ret­tel csalt ki több mint 1 mil­lió forin­tot, hogy pszi­chi­át­ri­ai beteg fiát bejut­tat­ja egy bent­la­ká­sos reha­bi­li­tá­ci­ós intézetbe.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi nő 2021 júli­u­sá­ban azzal hite­get­te nőis­me­rő­sét, hogy a nagy­ko­rú, pszi­chi­át­ri­ai beteg fiá­nak egy bent­la­ká­sos reha­bi­li­tá­ci­ós inté­zet­ben mielőb­bi elhe­lye­zést intéz. A vád­lott arra hivat­ko­zás­sal, hogy ennek érde­ké­ben egy pszi­chi­á­tert és a kol­lé­gá­ját a magán­ren­de­lé­sü­kön lefi­zet, több rész­let­ben külön­bö­ző össze­ge­ket csalt  ki a sér­tet­től. A csaló nő a pén­ze­ket azzal a hamis ígé­ret­tel vette át a becsa­pott asszony­tól, hogy majd a magán­ren­de­lé­sen átad­ja az egyik orvos­nak. A vád­lott való­ban meg is jelent az emlí­tett szak­or­vos ren­de­lő­jé­ben, de ott csak idő­pon­tot egyez­te­tett és a kicsalt össze­ge­ket meg­tar­tot­ta magának.

A vád­lott egy hét múlva rávet­te a sér­tet­tet arra is, hogy sze­mé­lyi köl­csönt vegyen fel annak érde­ké­ben, hogy az intéz­mény­be való fel­vé­tel­ről döntő sze­mélyt lefi­zes­se és a sér­tett fia az ott­hon­ba biz­to­san fel­vé­telt nyer­jen. A vád­lott ezt a köl­csön­ből finan­szí­ro­zott össze­get is meg­tar­tot­ta. Ezután továb­bi ügy­in­té­zés hamis ürü­gyé­vel még újabb össze­get vett át a csaló, aki ezzel együtt egy hét lefor­gá­sa alatt több, mint 1,1 mil­lió forint­hoz jutott. A sér­tett a nyo­mo­zás során kárá­nak meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a nőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.