Főoldal » Hírek » Intim fotókkal zsarolta ismerőse volt barátnőjét - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az egyik ismert közös­sé­gi olda­lon lét­re­ho­zott álpro­fil­ról meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, misze­rint ha nem fizet 250 ezer forin­tot, akkor a róla meg­szer­zett intim fotó­kat nyil­vá­nos­ság­ra hozza. Bár a sér­tett a fenye­ge­tés­nek ele­get tett és a köve­telt össze­get kifi­zet­te, a zsa­ro­ló rövi­de­sen újabb köve­te­lés­sel állt elő.

A vád­irat sze­rint a sér­tett nő és a volt barát­ja a több­éves sze­rel­mi kap­cso­la­tuk alatt mobil­te­le­fon­nal köl­csö­nö­sen készí­tet­tek egy­más­ról intim fel­vé­te­le­ket. A férfi jó isme­rő­se volt az ügy vád­lott­ja - egy több­szö­rö­sen bün­te­tett solt­vad­ker­ti férfi - aki ez idő alatt több­ször hasz­nál­ta a barát mobil­te­le­fon­ját. Az egyik ilyen eset­ben a vád­lott meg­ta­lál­ta és lemen­tet­te a tele­fon­ból a sér­tet­tet ábrá­zo­ló intim felvételeket.

A vád­lott ezután az ismert közös­sé­gi olda­lon lét­re­hoz­ta a „De Vala­ki Senki” álpro­filt. A férfi 2021. decem­ber 14-én a közös­sé­gi leve­le­ző rend­szer­ben üze­ne­tet kül­dött a sér­tett­nek, hogy róla készült intim fel­vé­te­lek van­nak a bir­to­ká­ban és ha nem akar­ja, hogy nyil­vá­nos­ság­ra kerül­je­nek, fizes­sen. Mivel a nap folya­mán a nő volt barát­ja is kapott üze­ne­tet, vala­mint a sér­tet­tet ábrá­zo­ló fotó­kat is az isme­ret­len zsa­ro­ló­tól, ezért a sér­tett­ben komoly féle­lem ala­kult ki a fel­vé­te­lek nyil­vá­nos­ság­ra kerü­lé­se miatt. Alku­do­zást köve­tő­en a vád­lott - magát „köz­ve­tí­tő­nek” kiad­va – sze­mé­lye­sen ment a pén­zért azzal, hogy azt a zsa­ro­ló­nak oda­ad­ja. A nő a 250 ezer forin­tot átadta.

Két hét­tel később az elkö­ve­tő tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet. és továb­bi 50 ezer forin­tot köve­telt tőle azért, mert elő­ző­leg „köz­ve­tí­tő­ként” köz­ben­járt az ügyé­ben. Nem­fi­ze­tés ese­té­re pedig újabb intim fel­vé­te­lek köz­zé­té­te­lét helyez­te kilá­tás­ba. A nő azon­ban ekkor már fize­tés helyett a rend­őr­ség­hez fordult.

Az ügyész­ség a fér­fit zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a zsa­ro­ló­val foly­ta­tott leve­le­zés­ről készültek.