Főoldal » Hírek » Inzultálta a buszvezető az utasát a menetrend szerinti járaton - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­fel­ada­tot ellá­tó, ezért spe­ci­á­lis bün­te­tő­jo­gi hely­ze­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a többi utazó nyu­gal­má­nak meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas cse­lek­mé­nye miatt.

A vád­lott a helyi tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja­ként rend­sze­re­sen veze­tett sze­mély­szál­lí­tó autó­buszt Hat­van­ból Buda­pest­re. Az indu­lás előtt az ő fel­ada­ta volt fel­szál­lás­kor a menet­je­gyek, illet­ve az uta­zás­hoz kap­cso­ló­dó ked­vez­mé­nyek ellen­őr­zé­se is. 2021 őszén egy ilyen ellen­őr­zés kap­csán kelet­ke­zett konf­lik­tus a közép­ko­rú vád­lott és a fia­tal sér­tett között, mivel az egye­te­mis­ta több­szö­ri kérés­re sem tudta bemu­tat­ni a diák­bér­le­te mel­lett  az „iga­zo­lás diá­kok ked­vez­mé­nyes uta­zá­sá­nak viszony­la­ta­i­ról” meg­ne­ve­zé­sű doku­men­tu­mot, mely­nek hiá­nyá­ban a jár­mű­ve­ze­tő nem enged­te fel­száll­ni. Ami­kor a tanu­ló a pénz­tár­ba indult, hogy pótol­ja az ott­hon hagyott iga­zo­lást, a vád­lott nem várta be őt, hanem kihaj­tott a pálya­ud­var­ról. A diák így lekés­te az óráit Buda­pes­ten.

2021. októ­ber 12-én reg­gel az utas és a sofőr ismét össze­ta­lál­ko­zott ugyan­azon a jára­ton, mely­re a sér­tett akkor már fel tudott száll­ni, mivel nála volt min­den ehhez meg­kí­vánt irat. Nem mulasz­tot­ta el azon­ban – egy kevés­sé sza­lon­ké­pes kife­je­zés hasz­ná­la­ta mel­lett – emlé­kez­tet­ni a sofőrt a koráb­bi affér­juk­ra. A vád­lott erre fel­ug­rott a volán mel­lől, meg­ra­gad­ta a fia­tal­em­ber ruhá­ját, majd bel­jebb taszi­gál­ta őt az utas­tér­be, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy leté­pi a fejét és abból foci­lab­dát csi­nál. Végül – mielőtt a biz­ton­sá­gi őrt, majd a rend­őr­sé­get hívta volna – közöl­te, hogy kizár­ja a táma­dás ellen nem is véde­ke­ző sér­tet­tet az uta­zás­ból, ami­nek azon­ban a tár­sa­ság üzlet­sza­bály­za­ta sze­rint nem volt jog­alap­ja.

A járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki­vel szem­ben – beis­me­ré­se ese­tén – egy év, vég­re­haj­tá­sá­ban három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sá­ra, vala­mint hatá­ro­zott idejű gép­jár­mű­ve­ze­tői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt a járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban.