Főoldal » Archív » Iskola környékén is kereskedtek a kábítószerrel

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hat sze­méllyel szem­ben, akik közül öten nem­csak fogyasz­tot­ták, hanem beszerzési-értékesítési lán­cot kiépít­ve keres­ked­tek is a til­tott szerekkel.

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban álló I. és II. rendű vád­lot­tak azzal a cél­lal adták el az autó­ju­kat, hogy a vétel­ár­ból kábí­tó­szert vásá­rol­nak és azt haszon­nal Kapos­vár terü­le­tén érté­ke­sí­tik. Ebbe bevon­ták a III. rendű vád­lot­tat is, aki­ről tud­ták, hogy Buda­pes­ten meg­fe­le­lő kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­zik a dro­gok beszerzéséhez.

A vád­lot­tak ezután 2016 októ­be­re és 2017 már­ci­u­sa között szá­mos alka­lom­mal vásá­rol­tak Buda­pes­ten jelen­tős mennyi­sé­gű amfe­ta­mint, illet­ve „speed” port, melyet Kapos­vár­ra szál­lí­tot­tak és lakó­he­lyü­kön kimér­ve áru­sí­tot­tak, de elő­for­dult, hogy a kábí­tó­szert egy isko­la köz­vet­len köze­lé­ben adták át.

A kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­be több sze­mélyt is bevontak.

A rend­őrök végül 2017 már­ci­u­sá­ban szá­mol­ták fel a kábí­tó­szer keres­ke­dő hálózatot.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, majd házi őri­zet­ben lévő I., IV. és V. rendű vád­lot­tak­kal, vala­mint a III. rendű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, a II. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val vádolt VI. rendű vád­lott pró­bá­ra bocsá­tá­sá­ra tett indít­ványt, illet­ve a sze­rek eladá­sá­ból szár­ma­zó pénz­összeg elkob­zá­sát is indítványozta.