Főoldal » Archív » Iskolás lányt futtattak Fóton

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik egy álta­lá­nos isko­lás lányt rábe­szél­tek arra, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon velük.

A bűn­ügy vád­lott­jai, egy férfi és egy nő élet­tár­sak, Fóton élnek. Az asszony 2016-tól kez­dő­dő­en Fóton vagy az inter­ne­ten fér­fi­ak­kal ismer­ke­dett, akik­kel a házuk­ban pén­zért léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot. Mind­ez az élet­tár­sa tud­tá­val tör­tént. A vád­lot­tak főként a nő pros­ti­tú­ci­ós bevé­te­lé­ből éltek.

Az asszony össze­ba­rát­ko­zott a bűn­ügy kis­ko­rú sér­tett­jé­vel, egy álta­lá­nos isko­lás lánnyal. A lány több­ször elment a vád­lot­tak laká­sá­ra. A beszél­ge­té­sek során a férfi és a nő azzal kecseg­tet­te a sér­tet­tet, hogy milyen jól keres­ne és mennyi pénzt gyűjt­het­ne össze, ha ő is pros­ti­tu­ált lenne. A férfi és a nő tisz­tá­ban volt a sér­tett élet­ko­rá­val, tud­ták azt is, hogy álta­lá­nos isko­lá­ba jár.

A lány bele­egye­zett abba, hogy a vád­lot­tak hir­de­tést adnak fel neki, meg­szer­ve­zik a talál­ko­zó­it, ami­ket a laká­suk­ban bonyo­lít­hat le. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért kapott pénzt három­fe­lé oszt­ják.

A nő fotó­kat készí­tett a sér­tett­ről, azok­kal inter­ne­tes olda­lon hir­de­tést adott fel. Tele­fon­szám­ként a saját szá­mát adta meg. A hir­de­tés­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal a nő szer­vez­te meg a talál­ko­zót, ő hatá­roz­ta meg a tari­fát is.

A sér­tett 2017 júni­u­sá­tól októ­ber végé­ig napon­ta több fér­fi­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot a vád­lot­tak laká­sá­ban. Bevé­te­lét min­den alka­lom­mal átad­ta a vád­lot­tak­nak. A lány a pénz­ből sem­mit sem kapott, azt a férfi és a nő saját magá­ra köl­töt­te el.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség kerí­tés bűn­tet­té­vel, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja az élet­tár­sa­kat. A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tak­kal szem­ben.