Főoldal » Hírek » Iskolatársát rabolta ki a fiatalkorú – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki­nek isko­la­tár­sa enni­va­ló­já­ra fájt a foga.

A vád­irat sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 16 éves elkö­ve­tő 2021 szep­tem­be­ré­ben egy veszp­ré­mi közép­is­ko­lá­ban osz­tály­tár­sa, majd kol­lé­gi­u­mi lakó­tár­sa volt a sér­tett­nek. A fiú rend­sze­re­sen szó­ban molesz­tál­ta isko­la­tár­sát, és apróbb dol­go­kat, mint tea­fil­te­re­ket, szend­vi­cse­ket, üdí­tő­ket vett el tőle enge­dély nél­kül. A sér­tett a konf­lik­tu­sok elke­rü­lé­se végett eze­kért a dol­go­kért nem mert szól­ni az elkövetőnek.

Emel­lett azon­ban a vád­lott az isko­lai szü­ne­tek­ben fenye­ge­tés­sel is köve­telt enni­va­lót a sér­tet­től. Több eset­ben kerék­pár­lánc­cal, kábel­da­rab­bal ütöt­te meg a sér­tet­tet, s ha ő vona­ko­dott oda­ad­ni az éte­lét, akkor ütle­gel­ni kezd­te. 2021 novem­be­ré­nek végén odáig fajult a dolog, hogy a vád­lott az enni­va­ló meg­szer­zé­se érde­ké­ben kirúg­ta a sér­tett lábát és egy kést fogott a fiú tor­ká­hoz, aki azon­ban ez alka­lom­mal nem tudott neki sem­mit sem adni. A táma­dó ekkor elen­ged­te a sértettet.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.