Főoldal » Hírek » Ismerkedni érkezett Kaposvárra, de végül betörés lett belőle - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki előbb egy lakást, majd egy gép­ko­csit is fel­tört Kapos­vá­ron.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bör­tön­bün­te­tés­ből fris­sen sza­ba­dult vád­lott 2023 már­ci­u­sá­ban inter­ne­ten ismer­ke­dett meg egy kapos­vá­ri nővel, ezért Kapos­vár­ra érke­zett. A talál­ko­zás nem volt sike­res, a fér­fi­nak viszont nem volt pénze vissza­jut­ni Buda­pest­re, ezért elha­tá­roz­ta, hogy betö­rés­ből fog bevé­tel­hez jutni.

A vád­lott ezután besur­rant egy bel­vá­ro­si tár­sas­ház­ba, ahol az egyik negye­dik eme­le­ti lakás műanyag bejá­ra­ti ajta­já­nak dísz­ka­zet­tá­ját a magá­val vitt öngyúj­tó­val kiéget­te, majd bemá­szott a lakás­ba, ahon­nan mobil­te­le­font és arany­ék­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul közel 200.000 forint érték­ben.

A vád­lott a zsák­mánnyal nem elé­ge­dett meg, ezért a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban betör­te az egyik ott par­ko­ló autó abla­kát, és abból kész­pénzt, illet­ve elekt­ro­mos ciga­ret­tát lopott el.

A férfi azon­ban vélet­le­nül az elkö­ve­tés helyé­nek köze­lé­ben hagy­ta a tás­ká­ját, mely­nek tar­tal­ma alap­ján a kapos­vá­ri nyo­mo­zók meg­ál­la­pí­tot­ták a sze­mély­azo­nos­sá­gát, majd elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján rövid időn belül őri­zet­be vet­ték őt.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elé. A 2022 máju­sá­ban meg­tar­tott tár­gya­lá­son a bíró­ság az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a több­szö­rös és egy­ben külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi bűnös­sé­gét, akit ezért 2 év 9 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt. A pél­dá­san szi­go­rú íté­let első fokon jog­erő­re emel­ke­dett.

A fény­ké­pe­ket a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.