Főoldal » Hírek » Ismerőse és annak családja útján értékesítette a kábítószert - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kon kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki Tolna megyé­ben tár­sa­i­val hóna­po­kon át jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A vád sze­rint a buda­pes­ti vád­lott 2019-ben elha­tá­roz­ta, hogy rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve isme­ret­len for­rás­ból beszer­zett kábí­tó­sze­re­ket érté­ke­sít. Ennek érde­ké­ben meg­ál­la­po­dott egy régi isme­rő­sé­vel, hogy a kábí­tó­sze­re­ket első­sor­ban Tolna megyé­ben terí­tik. Az isme­rős 2019 már­ci­u­sá­tól mint­egy fél éven át több­ször vett át a vád­lot­tól érté­ke­sí­té­si cél­lal kábí­tó­szert, amit sze­mé­lye­sen, illet­ve alkal­man­ként élet­tár­sa és kis­ko­rú lánya bevo­ná­sá­val érté­ke­sí­tett. Az így szer­zett bevé­tel egy részét az isme­rős a vád­lott cégé­nek utal­ta, amely­nek bank­szám­lá­já­ról azt a vád­lott felvette.

Az első­fo­kon eljárt Szek­szár­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat és isme­rő­sét – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és pénz­mo­sás bűn­tet­té­ben, míg az érté­ke­sí­tés­ben köz­re­mű­kö­dő csa­lád­ta­go­kat kábítószer-kereskedelem, illet­ve kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a vád­lot­tat 8 év, tár­sát 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, utób­bi élet­tár­sát és lányát köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés iránt fel­leb­be­zett. Az érté­ke­sí­tés­ben köz­re­mű­kö­dő tár­sa­i­ra az íté­let jog­erős­sé vált.

A fel­leb­be­ző vád­lott ügyé­ben az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az első­fo­kon kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.