Főoldal » Hírek » Ismét rossz lóra tett a kábítószer-kereskedő és a drogfutár édesanyja - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Koráb­ban kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt jog­erő­sen hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt 50 éves férfi és 73 éves édes­any­ja, vala­mint továb­bi két tár­suk ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt.

Az első­fo­kú eljá­rás­ban meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint, miu­tán a férfi 2018 ele­jén fel­té­te­les sza­bad­ság­ra került, a már koráb­ban sza­ba­dult édes­any­já­val, illet­ve két továb­bi tár­sá­val meg­ál­la­po­dott, hogy Hol­lan­di­á­ból kábí­tó­sze­re­ket fog­nak besze­rez­ni hazai értékesítésre.

Hosszas szer­ve­zés után a férfi az édes­any­já­val autó­val Hol­lan­di­á­ba uta­zott, míg egy szlo­vá­ki­ai szü­le­té­sű tár­suk repü­lő­vel ment utá­nuk, aki­nek a segít­sé­gé­vel a Hol­lan­di­á­ban meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szert a jár­mű­ben elrej­tet­ték. A gép­ko­csi­val 2019. janu­ár 12-én a 73 éves vád­lott tért vissza Magyar­or­szág­ra a negye­dik bűn­társ Buda­pest III. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyé­re, ahol várta őt a repü­lő­vel haza­ért fia és a továb­bi két társa.

A több kiló­nyi koka­in rej­tek­hely­ről tör­té­nő kipa­ko­lá­sa köz­ben a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it a kiér­ke­ző rend­őrök tet­ten érték, a terem­ga­rázs­ban, vala­mint az álta­luk hasz­nált lakás­ban meg­ta­lált kábí­tó­sze­re­ket lefoglalták.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. novem­ber 2-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét és három tag­ját bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, ame­lyért a fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt 22 év fegy­ház­bün­te­tés­re, míg az ugyan­csak külö­nös vissza­eső édes­any­ját 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a továb­bi két elkö­ve­tő­tár­sat 16, illet­ve 12 évi fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és vala­mennyi vád­lot­tat 10 évi tar­tam­ban eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az első­fo­kú íté­let sze­rint egyik vád­lott sem bocsát­ha­tó kisza­bott bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les szabadságra.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek ter­hé­re élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, míg két férfi bűn­tár­sa ter­hé­re fel­emelt tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sért fellebbezett.

Az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen vala­mennyi vád­lott és védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés cél­já­ból fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A fel­lebb­vi­te­li eljá­rás befe­je­zé­sét vala­mennyi vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/20-ev-fegyhazbuntetest-kapott-egy-73-eves-drogfutar-korabbi-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ https://ugyeszseg.hu/vademeles-200-millios-drogfogas-ugyeben-korabban-publikalt-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/