Főoldal » Hírek » Ismét „unokázós” csalók járták a megyét - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik idős sér­tet­te­ket csap­tak be.

A két vád­lott tagja volt annak a bűnö­zői cso­port­nak, akik idős korú­ak sérel­mé­re un. „uno­ká­zós” csa­lá­so­kat követ­tek el. A cso­port tag­jai arra szer­ve­ződ­tek, hogy idős korú sze­mé­lyek­től oly módon fog­nak pénzt sze­rez­ni, hogy őket tele­fo­non fel­hív­va valót­lan állí­tá­sok­kal téve­dés­be ejtik, mely­nek során tőlük pénzt csal­nak ki.

A fér­fi­ak és a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik abban álla­pod­tak meg, hogy az isme­ret­len sze­mé­lyek kül­föl­di tele­fo­nok­ról fel­hív­ják az idős korú sér­tet­te­ket, mely­nek során azt a lát­sza­tot kel­tik, hogy a sér­tet­tek roko­na­it bal­eset érte, amely­nek elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben a rokon­nak azon­na­li pénz­re van szük­sé­ge, mely össze­get a fel­hí­vott sze­mé­lyek­től akar­ták megszerezni.

A bűn­cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sa során az egyik vád­lott­nak az volt a fel­ada­ta, hogy a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik tele­fon­hí­vá­sát köve­tő­en az ő irány­mu­ta­tá­sa­ik sze­rint a téve­dés­be ejtett sér­tet­te­ket fel­ke­res­se és tőlük a kicsalt pénzt sze­mé­lye­sen átve­gye. Bűn­tár­sa a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben oly módon vett részt, hogy ő volt, aki a gép­ko­csi­val a tár­sát a hely­szín­re szállította.

2020. júli­us 14-én és 17-én a fér­fi­ak, vala­mint isme­ret­len tár­sa­ik Mohá­cson ejtet­tek téve­dés­be két idős korú sér­tet­tet, akik közül az egyi­kük 87, míg mási­kuk 83 éves volt. A tele­fon­ban az elkö­ve­tők a sér­tet­tek­nek azt állí­tot­ták, hogy roko­nuk bal­ese­tet szen­ve­dett és azon­nal szük­sé­gük van pénzre.

A sér­tet­tek 1,3, illet­ve 3 mil­lió forin­tot készí­tet­tek össze, amit ezt köve­tő­en a vád­lot­tak­nak átadtak.

Az egyik vád­lott ugyan­ilyen bűn­cse­lek­ményt köve­tett el ezt meg­elő­ző­en egy hét­tel koráb­ban Pécsett is, mely miatt a Pécsi Járá­si Ügyész­ség már vádat emelt. 

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a csa­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 – 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.