Főoldal » Archív » Ismét vendégeket ütött ok nélkül a biztonsági őr

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik egye­te­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen vert meg két vendéget.

A vád­lott Mis­kol­con, az Egye­tem­vá­ros egyik szó­ra­ko­zó­he­lyén dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként. 2017 máju­sá­ban az egye­te­mi napok ren­dez­vé­nyen két fia­tal férfi akart bemen­ni a szó­ra­ko­zó­hely­re. Egyi­kü­ket ittas­sá­ga miatt nem enged­ték be. Társa pár óra múlva kiment érte, hogy ismét meg­pró­bál­ja bevin­ni. A vád­lott biz­ton­sá­gi őr ekkor elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül mind­ket­tő­jü­ket ököl­lel fejen ütöt­te, ami­nek követ­kez­té­ben a föld­re zuhantak.

Az egyi­kük a bal lapoc­ká­ján ízü­le­ti ficam­mal járó, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, míg a mási­kuk a fején sérült meg könnyebben.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a jelen­lé­vők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltett.

Az ügyész­ség a biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.