Főoldal » Archív » Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Burány Sándort

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen kihall­ga­tott ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Ren­dé­sze­ti Szer­vek Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Főosz­tá­lya 2018. janu­ár 19-én 20 órá­tól 2018. janu­ár 20-án 4 óra 30 per­cig foko­zott köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti ellen­őr­zést tar­tott Buda­pest terü­le­tén. Ennek során 2018. janu­ár 19-én 22 óra 13 perc­kor Buda­pest IX. kerü­let Határ úton ellen­őriz­ték a Nagy­kő­rö­si út irá­nyá­ba köz­le­ke­dő, Burány Sán­dor által veze­tett gépjárművet.

Az ellen­őr­zés­kor Burány Sán­dor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő elis­mer­te, hogy a gép­jár­mű­ve­ze­tés meg­kez­dé­se előtt alko­holt fogyasz­tott. A vele szem­ben alkal­ma­zott lég­al­ko­hol mérő esz­köz kimu­tat­ta, hogy szer­ve­ze­té­ben sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt, enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság álla­po­tá­ban vezet­te a gépjárművet.

Burány Sán­dor veze­té­si jogo­sult­sá­gá­nak szü­ne­te­lé­sét a Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­ta­la XIX. Kerü­le­ti Hiva­ta­la a 2018. feb­ru­ár 15-én kelt hatá­ro­za­tá­val a bün­te­tő­el­já­rás jog­erős befe­je­zé­sé­ig elren­del­te, egy­út­tal a hely­szí­nen elvett veze­té­si jogo­sult­sá­got iga­zo­ló okmányt visszavonta.

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra – az Ország­gyű­lés a 2018. júli­us 3-án kelt hatá­ro­za­tá­val felfüggesztette.

Burány Sán­dor 2018. augusz­tus 08-án, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során tény­fel­tá­ró, bűnös­ség­re kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, nem élt panasszal a gya­nú­sí­tás ellen.