Főoldal » Hírek » Ittas állapotban szíven szúrta a férjét - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek az ügyé­ben, aki 2020. ápri­lis 19. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban toko­di ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en meg­öl­te a férjét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő nő 2020. ápri­lis 19. nap­ján, 17 óra­kor toko­di lakó­he­lyü­kön elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel szív­tá­jé­kon szúr­ta a szin­tén ittas fér­jét. A sér­tett a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a szú­rás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A nőt ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a nyo­mo­zó hatóság.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben 2006. évben is folyt bün­te­tő­el­já­rás súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, akkor az egyik fiát szúr­ta több­ször, azon­ban kis-közepes erő­vel mellkason.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. ápri­lis 22. nap­ján elren­del­te a nő letartóztatását.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sát köve­tő­en ülé­sen fog dönteni.