Főoldal » Hírek » Ittas állapotban tolatott az autópályán - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az autó­pá­lya külső for­gal­mi sáv­já­ban sze­mély­gép­ko­csi­val tolat­va oko­zott balesetet. 

A vád­irat sze­rint a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2019. janu­ár 30-án, 23 óra 55 perc­kor  az M1 autó­pá­lyán, a  menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li, külső for­gal­mi sáv­ban Buda­pest irá­nyá­ból Győr felé ittas álla­pot­ban vezet­te a személygépkocsit.

A férfi a sze­mély­gép­ko­csi­val az M1 autó­pá­lya 62+400 km szel­vé­nyé­ben a hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti külső for­gal­mi sáv­já­ban meg­állt, majd tola­tott, végül ugyan­ezen for­gal­mi sáv­ban meg­állt. Ugyan­eb­ben a sáv­ban érke­zett egy jár­mű­sze­rel­vény, amely­nek veze­tő­je jobb­ra kor­mány­zott, és vész­fé­ke­zett, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, a jár­mű­sze­rel­vény a sze­mély­gép­ko­csi hátsó részé­nek ütközött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi meg­per­dült, és a sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jár­mű­sze­rel­vény uta­sai nem sérül­tek meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és  vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.