Főoldal » Archív » Ittas férfit rabolt ki a fiatalkorú vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal és fel­nőtt korú tár­sá­val szem­ben, akik közö­sen kira­bol­tak egy ittas fér­fit Marcaliban.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2018 ápri­li­sá­ban a késő éjsza­kai órák­ban az egyik szó­ra­ko­zó­hely köze­lé­ben fel­fi­gyelt az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­re, akit látás­ból már ismert, ezért tár­sá­val a sér­tett­hez men­tek, és ciga­ret­tát kér­tek tőle. Miköz­ben a sér­tett a ruhá­za­tá­ban ciga­ret­ta után kuta­tott, a vád­lot­tak­nak fel­tűnt, hogy kész­pénzt is tart magánál.

A vád­lot­tak ezután már pénzt is kér­tek a sér­tet­től, amit viszont nem volt haj­lan­dó adni, elin­dult haza­fe­lé. A vád­lot­tak ekkor elha­tá­roz­ták, hogy ha kell, akár erő­szak­kal is elve­szik a sér­tett pén­zét, ezért egé­szen az ott­ho­ná­ig követ­ték őt.

Ott a fel­nőtt korú vád­lott egy bokor mögé rej­tő­zött, míg a fia­tal­ko­rú vád­lott oda­ment a sér­tett­hez és szín­leg kezet fogott vele, azon­ban ami­kor a kezük össze­ért, a föld­re rán­tot­ta őt, majd ököl­lel arcon ütöt­te. Ekkor a bokor­ból elő­bújt a társa, aki a sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás miatt a zse­bé­ből kiesett pénz­tár­cá­já­ból kivett 40.000,-Ft. kész­pénzt, majd mielőtt a sér­tett magá­hoz tért volna, mind­ket­ten elfu­tot­tak a helyszínről.

A mar­ca­li rend­őrök azon­ban az eset más­nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­ta­kat, akik­nél a pénz­ből már csak 7.300,-Ft. volt meg, amit a nyo­mo­zó ható­ság vissza­szol­gál­ta­tott a sértettnek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben - akik a nyo­mo­zás túl­nyo­mó részét elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban töl­töt­ték - javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés és - a fel­nőtt korú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban - bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.