Főoldal » Archív » Ittas fiatalkorú csoport támadt rá az egyedül közlekedő sértettre Miskolc belvárosában

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fia­tal­ko­rú ellen, akik rátá­mad­tak a sér­tett­re, dur­ván bán­tal­maz­ták, majd ellop­ták a mobiltelefonját.

A vád­lot­tak közül ket­ten test­vé­rek, míg har­ma­dik tár­suk az uno­ka­test­vé­rük. A vád­lot­tak 2019. augusz­tus 17-én az éjsza­kai órák­ban Mis­kolc egyik város­ré­szé­ben szó­ra­koz­tak és ita­loz­tak, majd ittas álla­pot­ban haj­na­li 2:00 óra körü­li idő­ben gya­log elin­dul­tak a város­köz­pont irá­nyá­ba. Útköz­ben azon­ban han­gos­kod­tak és kiabáltak.

A sér­tett a bel­vá­ros irá­nyá­ból egye­dül haladt szem­ben a vád­lot­tak­kal, közöt­tük sem­mi­lyen kom­mu­ni­ká­ció nem tör­tént, azon­ban a sér­tett miu­tán elhagy­ta a tár­sa­sá­got, mobil­te­le­fon­já­ról érte­sí­te­ni akar­ta a rend­őr­sé­get. Ezt azon­ban nem tudta meg­ten­ni, mert a leg­idő­sebb fia­tal­ko­rú min­den előz­mény és ok nél­kül kia­bál­va, fenye­ge­tőz­ve utána sza­ladt. Ezt ész­lel­ve a sér­tett is futni kez­dett, azon­ban a vád­lott utol­ér­te és hátul­ról a láb­szá­rán meg­rúg­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a férfi a föld­re esett. A leg­idő­sebb vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször megrúgta a fején és a fel­ső­tes­tén. Eköz­ben érkez­tek oda tár­sai is, akik bekap­cso­lód­tak a verés­be és a sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ták a fel­ső­tes­tén. A rúgá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett rövid időre az esz­mé­le­tét is elvesztette.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett kezé­ből kiesett a mobil­te­le­fon, ame­lyet közös elha­tá­ro­zást köve­tő­en a leg­idő­sebb vád­lott vett magá­hoz, és azt zseb­re tette.

Ezután vala­mennyi­en eltá­voz­tak a hely­szín­ről, egy köze­li szö­kő­kút­hoz men­tek és ott várakoz­tak. Rövid idő eltel­té­vel a vád­lot­ta­kat rend­őrök iga­zol­tat­ták, amely­nek során a leg­idő­sebb vád­lott az ello­pott mobil­te­le­font maga mellé tette a szö­kő­kút pere­mé­re, majd a mel­let­te ülő uno­ka­test­vé­re azt las­san a szö­kő­kút vizé­be ejtette.

A sér­tett­nek a vád­lot­tak­tól elszen­ve­dett bán­tal­ma­zá­sa során nyak­csi­go­lya­tö­ré­se, illet­ve fej- és nyak­tá­jé­kon zúzó­dá­sos, hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A töré­ses sérü­lés 8 napon túl gyó­gyu­ló, a tény­le­ges gyógy­tar­tam 3-4 hónap.

A vád­lot­tak által a sér­tett­nek oko­zott 51.000 forint kár lefog­la­lás­sal és a sér­tet­tel tör­té­nő kiadás­sal tel­je­sen megtérült.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az utcán tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben, illet­ve az azt ész­le­lők­ben ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

A letar­tóz­ta­tás­ban, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tak ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mind­há­rom vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét ren­del­je el. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.