Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Ittas ismerőse miatt vesztette el fél szemét a balmazújvárosi férfi- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki itta­san bal­ese­tet oko­zott és uta­sá­nak mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­ga kelet­ke­zett.

 A vád­lott és a sér­tett a bal­ese­tet meg­elő­ző­en egy tár­sa­ság­ban ita­lo­zott. A vád­lott 2020. ápri­lis 1-jén haj­nal­ban erő­sen ittas álla­pot­ban ült gép­ko­csi­ba, haza akar­ta vinni a sér­tet­tet, aki az autó­ban a jobb első ülé­sen ült. Sem a vád­lott, sem pedig az utas nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek helyén és ide­jén ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si körül­mé­nyek vol­tak, azok hát­rá­nyo­san nem befo­lyá­sol­ták a köz­le­ke­dést.

A vád­lott Bal­maz­új­vá­ros bel­te­rü­le­tén halad­va az egyik utcán ki akar­ta kerül­ni az előt­te, a jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban for­gal­mi okból álló teher­gép­ko­csit, azon­ban ittas­sá­ga miatt a jár­mű­vel nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért a gép­ko­csi jobb első részé­vel neki­üt­kö­zött a teher­gép­ko­csi bal hátsó részé­nek.

Az erő­tel­jes ütkö­zés követ­kez­té­ben az utas kopo­nya­csont­tö­rést, az arc­ko­po­nya­csont több­szö­rös töré­sét és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló­ak, ezen túl­me­nő­en a sér­tett jobb szem­go­lyó­ját el kel­lett távo­lí­ta­ni, amely mara­dan­dó testi fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­zett.

A vád­lott szer­ve­ze­té­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor olyan nagy mennyi­sé­gű sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt, ami súlyos fok­ban befo­lyá­sol­ta őt a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­ben.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérü­lé­sei. Az ügy­ben a haj­dú­szo­bosz­lói rend­őrök jár­tak el.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és hosszabb tar­ta­mú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­vány. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.