Főoldal » Archív » Ittas járművezetők Cegléden és környékén

 A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a három  fér­fit, akik itta­san vezet­ték gép­ko­csi­ju­kat Ceg­lé­den és Tör­te­len. Az elkö­ve­tők keve­sebb, mint két hét alatt bíró­ság elé álltak.

A gya­nú­sí­tot­tak 2019 már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban Ceg­léd és Tör­tel lakott terü­le­tén vezet­ték gép­ko­csi­ju­kat úgy, hogy előt­te sze­szes­italt fogyasz­tot­tak. Az ittas sofő­rö­ket a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság Köz­rend­vé­del­mi Osz­tá­lyá­nak rend­őrei köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták. A rend­őrök a továb­bi eljá­rás lefoly­ta­tá­sa és az eset­le­ges bal­ese­tek meg­elő­zé­se érde­ké­ben az elkö­ve­tő­ket elő­ál­lí­tot­ták a Ceg­lé­di Rendőrkapitányságra.

A három ittas sofőr közül kettő nem elő­ször állt már bíró­ság előtt ittas veze­tés miatt. Ráadá­sul az egyi­kő­jü­ket a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en négy nap­pal ítél­te el a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság – nem jog­erő­sen – ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­té­sért. Két elkö­ve­tő pedig a tet­ten­éré­sük­kor érvé­nyes veze­tői enge­déllyel sem rendelkezett.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség mind­há­rom gya­nú­sí­tott fér­fit keve­sebb, mint két hét alatt bíró­ság elé állította.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt az elkö­ve­tők közül két fér­fit 10 hó, vala­mint 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt, továb­bá az egyik fér­fit köte­lez­te, hogy vegyen részt alko­hol­fo­gyasz­tás­ról leszok­ta­tó gyógy­ke­ze­lés­ben. A har­ma­dik fér­fit pedig 1 év vég­re­haj­tan­dó fog­ház­ra ítél­te a bíró­ság, de mivel vol­tak más fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sei is, ame­lyek pró­ba­ide­je még nem telt le, azo­kat is le kell töltenie.