Főoldal » Hírek » Ittas sofőr döntötte ki a közlekedési táblát Balatonlellén - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben. A vád­lott erő­sen ittas álla­pot­ban veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, amely során egy köz­le­ke­dé­si táb­lát és saját kocsi­ját is megrongálta.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 novem­be­ré­ben, az esti órák­ban egy bala­ton­lel­lei büfé­ben ita­lo­zott, ahol nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott el.

A súlyos fok­ban ittas férfi albér­le­te 800 méter­re volt a kocs­má­tól, de a gya­log­lás helyett inkább a veze­tést válasz­tot­ta. A vád­lott az út felé­nél tar­tott, azon­ban ittas­sá­ga miatt nem tudott meg­fe­le­lő­en kon­cent­rál­ni és a követ­ke­ző keresz­te­ző­dés­nél két jár­da­szi­get­re is fel­haj­tott, majd a kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyet jelző táb­lát kidönt­ve állt meg.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szemben.

A bűn­cse­lek­ményt köz­té­ri kame­ra rög­zí­tet­te, amely­nek fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=5187455821304827