Főoldal » Archív » Ittas sofőr utasa halt meg egy fővárosi közlekedési balesetben - vádemelés

A vád sze­rint az 52 éves román állam­pol­gár­sá­gú férfi tavaly augusz­tus 20-án itta­san ült autó­ba, majd indu­lás után szin­te azon­nal bal­ese­tet oko­zott, amely­ben a mel­let­te ülő utasa a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. augusz­tus 20-án az esti órák­ban, egy III. kerü­le­ti ren­de­lő­in­té­zet par­ko­ló­já­ban ittas álla­pot­ban beült a gép­ko­csi­já­ba. Mel­let­te, a jobb első ülé­sen fog­lalt helyet az utasa, aki a biz­ton­sá­gi övét beszál­lás­kor nem kötöt­te be. 

A vád­lott elin­dult az autó­val, és a par­ko­ló­ból kiáll­va, kis ívben jobb­ra, a Vára­di utcá­ra kanyarodott.

Ugyan­eb­ben az idő­ben a Vára­di utcán – a vád­lott­hoz képest balról-jobbra – elsőbb­sé­gi hely­zet­ben köz­le­ke­dett  egy másik gép­ko­csi, ami éppen a keresz­te­ző­dés­hez ért. 

A vád sze­rint a vád­lott ittas­sá­gá­ból ere­dő­en a másik jár­mű­vet nem ész­lel­te, és a keresz­te­ző­dés­be las­sí­tás, vala­mint elsőbb­ség­adás nél­kül haj­tott be, amely­nek követ­kez­té­ben a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi­nak ütkö­zött. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csi az ütkö­zés hatá­sá­ra két fának is neki­csa­pó­dott, amire végül nyu­gal­mi hely­zet­be került.

A vád­lott utasa a bal­eset során elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sei miatt a hely­szí­nén éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben a vád­lott is súlyo­san megsérült.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.