Főoldal » Hírek » Ittasan bántotta édesanyját, láncfűrésszel fenyegette a szomszédot - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés egy huszon­éves férfi ellen, aki a vád sze­rint itta­san bán­tal­maz­ta édes­any­ját, majd a hölgy segít­sé­gé­re siető szom­szé­dot bekap­csolt lánc­fű­résszel fenyegette.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen élt édes­any­já­val. 2021 tava­szán a ter­helt erő­sen itta­san érke­zett haza, dön­get­ni kezd­te a kaput, majd a zajra kijö­vő édes­any­ját két­szer ököl­lel arcon ütöt­te, aki ettől nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A hölgy félel­mé­ben a szom­széd­hoz mene­kült, aki hívta a rend­őr­sé­get. A ter­helt eköz­ben bement a házuk­ba, ahon­nan egy lánc­fű­résszel jött ki, amit bein­dí­tott és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy szét­vág­ja vele édes­any­ját, és a szom­szé­dot is kinyír­ja. A bekap­csolt lánc­fű­részt a kerí­té­sen keresz­tül be is emel­te a szom­széd­hoz, miköz­ben a gáz­kart húzta.

A ter­helt ezután a fűrészt letet­te, és a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott a szom­széd­hoz, aki azon­ban kites­sé­kel­te az udvarról.

A koráb­ban már bün­te­tett vád­lott ellen az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, könnyű testi sér­tés, magán­lak­sér­tés és minő­sí­tett zak­la­tás miatt emelt vádat. Vele szem­ben négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.