Főoldal » Archív » Ittasan elaludt a vonaton, majd rátámadt az ellenőrökre

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves dom­bó­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki bán­tal­ma­zott egy köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő vas­úti jegyellenőrt.

A vád­lott 2018 ápri­li­sá­ban Kapos­vár­ra jött azért, hogy a bará­ta­i­val egy helyi disz­kó­ban szó­ra­koz­zon. Az este folya­mán ala­po­san fel­ön­tött a garat­ra, majd a haj­na­li órák­ban vonat­tal haza­in­dult. A vona­ton azon­ban elaludt, és nem szállt le Dom­bó­vá­ron, így a vonat vissza­vit­te Kaposvárra.

Az ellen­őrök Kapos­vá­ron lát­ták a fül­ké­ben alvó fér­fit és meg­pró­bál­ták fel­éb­resz­te­ni, mielőtt a vonat tovább indult volna Gyékényesre.

A vád­lott végül nagy nehe­zen magá­hoz tért, azon­ban zokon vette, hogy az ellen­őrök rend­őrt akar­tak hozzá hívni, ezért nekik támadt, és az egyik ellen­őrt előbb tar­kón ütöt­te, majd lábon rúgta. Az ellen­őrök azon­ban meg­fé­kez­ték a vád­lot­tat, és a fülke pad­ló­já­hoz szo­rí­tot­ták, amíg a rend­őrök a hely­szín­re nem értek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.