Főoldal » Hírek » Ittasan és bedrogozva ajtóstul rontott a házba a sofőr - videóval - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­sé­ge miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség azzal a 38 éves zala­eger­sze­gi fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly május 17-ére vir­ra­dó éjsza­ka leit­ta­sod­va, és kábí­tó­szer hatá­sa alatt ült a volán mögé, majd haj­tott be egy ház ajta­ján személygépkocsijával. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 ápri­li­sá­ban Amsz­ter­dam­ban vásá­rolt mari­hu­á­nát, mely­ből több alka­lom­mal is fogyasz­tott ciga­ret­ta for­má­já­ban. Így tör­tént ez 2022. május 16-án is, ami­kor a férfi az esti órák­ban hölgy isme­rő­sé­vel szó­ra­ko­zott egy zala­eger­sze­gi ven­dég­lá­tó­he­lyen, ahol a mari­hu­á­na fogyasz­tá­son túl erő­sen le is itta­so­dott. A szó­ra­ko­zó­he­lyen egé­szen zárá­sig tar­tóz­kod­tak, majd éjjel egy óra körü­li idő­pont­ban a férfi - álla­po­ta elle­né­re – a volán mögé ült, utas­ként pedig nő isme­rő­sét szállította.

A férfi – ittas­sá­gá­ból és bódult­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt – a jár­mű­vel útköz­ben egy kanya­ro­dás során letért az úttest­ről, és neki­üt­kö­zött egy tűz­csap­nak, melyet kidön­tött, az ütkö­zést köve­tő­en azon­ban tovább vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit. A férfi nagy­ság­ren­di­leg egy kilo­mé­tert haladt tovább, ami­kor egy keresz­te­ző­dés­hez érve balra kívánt kanya­rod­ni, azon­ban egye­ne­sen haladt tovább, fel­haj­tott a jár­dá­ra, majd egy ingat­lan nyí­lás­zá­ró­in keresz­tül az épü­let föld­szin­ti részé­be hajtott.

A férfi és utasa a bal­ese­tet köve­tő­en a gép­jár­mű­ből kiszáll­tak, majd a gép­ko­csit hát­ra­hagy­va gya­lo­go­san távoz­tak a helyszínről.

A tűz­csap­ban és az ingat­lan­ban anya­gi kár keletkezett.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge és jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott. 

Az eset­ről készült videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://fb.watch/kqY_gGLZxf/