Főoldal » Archív » Ittasan és bedrogozva okozott halálos balesetet

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san és bedro­goz­va veze­tett Per­bál tér­sé­gé­ben, ahol egy arra hala­dó jár­mű­vel ütkö­zött. A vét­len jármű veze­tő­je éle­tét vesz­tet­te a balesetben.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi, 2017 júni­u­sá­ban egyik éjjel szó­ra­ko­zott, ivott és kábí­tó­szert, MDMA-t fogyasz­tott. Más­nap reg­gel 8 óra körül, az átmu­la­tott éjsza­ka után egy gép­ko­csi­val Per­bál lakott terü­le­tén kívül Buda­je­nő irá­nyá­ba tartott.

Aznap reg­gel borult volt az idő, gyér sűrű­ség­ben áram­lott a járműforgalom.

A vád­lott a hala­dá­sa során ittas és bódult álla­po­ta miatt a neki balra ívelő úttest vonal­ve­ze­té­sét nem tudta tar­ta­ni, áttért az ellen­té­tes irá­nyú for­gal­mi sávba. Ott össze­üt­kö­zött egy szem­ből sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi­val. Ezt a gép­ko­csit egy nő vezet­te, aki­nek még vész­fé­ke­zés­sel sem volt reá­lis esé­lye elhá­rí­ta­ni az ütközést.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len jármű veze­tő­je a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, utasa, egy férfi súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. A járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.